background

Organizers:

NationalAcademy of Sciences of Ukraine

Institute of Physics

G.V.Kurdyumov Institute for Metal Physics

Institute for Information Recording

Uzhgorod laboratory of optoelectronics and photonics materials of the Institute for Information Recording

Technical center

UzhgorodNationalUniversity

ChairmenNaumovets' A.H. (Kyiv, Ukraine)

Co-ChairmensKryuchyn A.А. (Kyiv, Ukraine), Uvarov V.M. (Kyiv, Ukraine)

SecretaryRubish V.M. (Uzhgorod, Ukraine)

Organizing CommitteeBeljaev O.E.,  Bespalov S.A., Brodin M.S., Chekhun V.F.,  Firstov S.A., Gnatchenko S. L., Grinyov B.V., Kartel M.T., Komisarenko S.V., Koshechko V.G.,  Kuchuk-Yatsenko S.I., Malchevskii I.A.,  Pekhnyo V.I., Petrov V.V., Pokhodenko V.D., Ragulya A.V.,  Vlaykov G.G., Voevodin V.M.,  Vysochanskii Yu.M.

ProgramcommitteeKryuchyn A.А., Matolin V., Rizak V.M., Rubish V.M., Studenjak I.P., Uvarov V.M.

LocalOrganizingCommitteeRubish V.M., Makar L.I., Pop M.M., Yasinko T.I.

© Uzhgorod laboratory of optoelectronics and photonics materials of the Institute for Information Recording